0

Н ай-големият икономически университет започна приема за образователно-квалификационна степен „магистър“ за летен семестър. Предлагат се 30 специалности в две професионални направления – „Икономика“ и „Администрация и управление“, включително и две нови специалности – „Акредитация и оценка на съответствието“ и „Мениджмънт на социалните иновации“.  Приемът на кандидат-магистри в УНСС е два пъти годишно – за зимен семестър, в който се предлага цялата палитра от специалности, и за летен семестър.  

Срокът за подаване на документи за летния семестър за всички специалности чрез конкурс по документи е до 18.01.2024 г. включително (на място) и до 21.01.2024 г. включително (онлайн).

Класирането ще бъде обявено на 22.01.2024 г. Записване на новоприетите студенти е от 23.01. до 29.01.2024 г. включително.

УНСС предлага обучение за образователно-квалификационна степен „магистър“ в редовна и в дистанционна форма. Предимства на редовната форма на обучение са няколко. Тя дава възможност за непосредствен контакт с висококвалифицирани преподаватели, предполага пълноценно използване на богатите библиотечни фондове и електронните ресурси на университета, осигурява постоянен достъп до съвременната материално-техническа база, позволява участие на студентите в разнообразни извънаудиторни форми и социализирането им в младежка среда. УНСС предлага гъвкава организация на учебния процес и провеждане на обучение в късните часове на деня (след 17:45 ч.), модулно и онлайн обучение.

Предимствата на дистанционната форма на обучение също са няколко. Подходяща е за студенти, които работят, отглеждат децата си и живеят в отдалечени населени места; провежда се изцяло онлайн, като се използват модерни учебни материали, разположени в интернетбазирана система с високоскоростен достъп; традиционна е за УНСС, развива се интензивно чрез участието в международни и национални образователни проекти; равнопоставена е на редовната форма по съдържание на учебните планове и присъждан брой кредити, както и на издаваната диплома.

Продължителността на обучението в отделните магистърски специалности е от два до четири семестъра. При повечето от тях продължителността е в зависимост от завършеното професионално направление и специалността в бакалавърската степен. 
В УНСС могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ български граждани, лица с двойно гражданство, едното от които е българско, включително притежаващи диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“. При условията и по реда за прием на български граждани могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ и граждани от страните – членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство. Приемът на чуждестранни граждани за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ се урежда с Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България. 

В уебсайта на УНСС (magistri.unwe.bg) кандидат-магистрите могат да намерят подробна информация за специалностите, сроковете и всички интересуващи ги въпроси.