0

Б роени дни остават до финала на Втория национален онлайн конкурс „Знания за Натура 2000“, който се провежда от дирекция „Национална служба за защита на природата“ към Министерство на околната среда и водите. Дейността е част от проект BG16M1OP002-3.006-0001 “Знания за Натура 2000“, който се финансира от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

Онлайн конкурсът ще продължи до 26 май включително е вторият от общо 3 национални конкурса, чиято цел е да подкрепи и затвърди знанията на широката общественост и заинтересованите страни за мрежата Натура 2000. Лаптоп, смартофон и фотоапарат са националните награди съответно за 1-во, 2-ро и 3-то място. За областните победители са предвидени 28 таблета, а 33 пауърбанки за зареждане на различни устройства ще бъдат раздадени като утешителните награди.

Всеки участник може да се регистрира за участие само веднъж, а победителите ще бъдат изтеглени в края на месец май със специален софтуер. Всеки участник, който се е регистрирал успешно и е отговорил правилно на всички въпроси участва в томболата за големите награди – лаптоп, смартфон и фотоапарат. Във всяка една от 28-те области на страната ще бъде избран победител, който ще получи таблет, като са предвидени и насърчаващи награди за останалите участници – пауър банки за зареждане на различни устройства.

Повече за конкурса „Знания за Натура 2000“ можете да прочетете на https://natura2000.bg/znania-za-natura-2000/

Награди:

.

 .


Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.eufunds.bg