0

С лед сухото и горещо време през първото десетдневие на август, причинило листни пригори и преждевременен листопад при някои дървесни видове, през следващия период агрометеорологичните условия ще претърпят промяна, прогнозира Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ. 

През повечето дни от периода те ще се определят от неустойчиво време и температури близки до климатичните норми. Повишена вероятност за валежи със стопанско значение се прогнозира на места в Западна и Централна България. Тези валежи ще бъдат твърде закъснели за част от по-ранните хибриди царевица отглеждани при неполивни условия. Вследствие задълбочилото се засушаване на места в Дунавската равнина част от царевичните посеви са с недобре озърнени кочани и преждевременно изсъхнала листна маса.

Зрелост

През периода в по-голямата част от полските райони очакваните валежи ще бъдат недостатъчни за преодоляване дефицита на почвена влага при късните земеделски култури. В южните райони от завишени поливни норми ще се нуждаят вторите култури, късните и средно късните хибриди царевица, при които ще протича наливане на зърното и фаза млечна зрелост. При средно ранните хибриди ще се наблюдава  восъчна зрелост. През следващия период голяма част от посевите със слънчоглед в полските райони  ще  встъпят в техническа зрелост.

Лозя

През второто десетдневие на август при по-късните сортове лози ще протича прошарване на зърната. През тази фаза трябва да се следи за наличие и повреди от гъсениците от третото поколение на шарения гроздов молец (гъсениците от това поколение повреждат зазряващите зърна на гроздето). При плътност на вредителя над прага на икономическа вредност (6-8 гъсеници на 100 грозда за десертните сортове и 10-12 – за винените сортове) е необходимо третиране с инсектициди, с подходящ карантинен срок, съобразен с периода на зреене на гроздето.