0

Б ългаринът все повече набляга на месото и месните продукти за сметка на хляба, плодовете и зеленчуците. Това показват данни за потреблението през последното тримесечие на 2021 година, оповестени от статистиката.

През последното тримесечие на 2020 г. средно човек от домакинство е консумирал 10,1 кг месо при 9,5 кг преди това. Потреблението на хляяб е намаляло от 20,5 на 19,6 кг, при млякото също има намаление в консумираните количества, така е и при плодовете и зеленчуците. По-свитото потребление може да се обясни с непрекъснато нарастващите цени на хляба и зарзавата, докато при месото имаме относително стабилни цени през последната година.

Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на 2020 г. средно на човек от домакинство разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 485 на 552 лв. (с 13,7 на сто), за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 71 на 78 лв. (с 10,3 на сто), за облекло и обувки нарастват от 64 на 76 лв. (с 18,3 на сто), за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 306 на 362 лв. (с 18,1 на сто), за здравеопазване нарастват от 117 на 126 лв. (със 7 на сто), за транспорт и съобщения нарастват от 189 на 213 лв. (с 12,5 на сто), разходите за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 61 на 56 лв. (с 8,1 на сто), разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 216 на 238 лв. (с 10,1 на сто).

Годишната инфлация за януари 2022 г. спрямо януари 2021 г. е 9.1%. 1,5% месечна инфлация отчита НСИ пък през януари. По предварителни данни индексът на потребителските цени за януари 2022 г. спрямо декември 2021 г. е 101.5%.

Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 2037 лв. и нараства с 12.8% спрямо същото тримесечие на 2020 година, сочат също данни на НСИ.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (55.7%), следван от доходите от пенсии (31.3%) и от самостоятелна заетост (4.9%).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 1.6 процентни пункта, а на доходите от пенсии - с 1.2 процентни пункта. Делът на доходите от самостоятелна заетост намалява с 1.3 процентни пункта.