0

Ш ест месеца след раждане ще можем да прехвърляме майчинството си на бабите и дядовците. Това предвиждат промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, качени за обществено обсъждане. Чрез редакция в Кодекса на труда  ще се регламентира възможността майчинството да се прехвърля освен на таткото и на един от родителите на майката или на бащата. Преди тази промяна отпускът можеше да се прехвърля само на мъжа. Според сега действащите правила майчинство можеше да се поеме от баба или дядо само при смърт на бащата или ако е неизвестен.

Осиновени

Аналогични промени са приети и за правото за прехвърляне на отпуск при осиновяване на дете след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на хлапето. С промените в тази разпоредба отпадна изискването осиновителят да е починал, за да има право новият родител да прехвърли отпуска на баба или дядо.

С промените в наредбата се предлага служителите в социалните услуги да имат право на удължен платен годишен отпуск.

Нагоре

Друга промяна, заложена в кодекса, е да се удължи на 36 дни отпуската на педагозите и ресурсните учители, както и на тези в домовете за сираци.

В момента те имат право на 29 дни годишно. 26 работни дни пък ще бъде отпускът на основните специалисти, осъществяващи дейности по ръководство и предоставяне на социални услуги, служителите, пряко ангажирани с обслужването на потребителите на социалната услуга, както и препоръчителните специалисти, които работят на трудов договор и на пълно работно време. 30 работни дни отпуск на година ще ползват тези, които управляват дейността по предоставяне на социални услуги, като се запазва съществуващото към момента право на този размер на отпуска и на директорите на домовете за медико-социални грижи за деца и на детските ясли.