П о предварителни данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2020 година общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3,5% спрямо същото тримесечие на предходната година, като това представлява рязко забавяне спрямо темповете на растеж от 10,2% през първото и от 9,9% през второто тримесечие.

По предварителни данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2020 година общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3,5% спрямо същото тримесечие на предходната година, като това представлява рязко забавяне спрямо темповете на растеж от 10,2% през първото и от 9,9% през второто тримесечие.

Увеличаването на разходите за труд в услугите е с 4,3%, а в строителството с 3,2%, докато в индустрията има намаление с 0,6 на сто.

По икономически дейности през периода юли - септември 2020 година най-висок ръст на общите разходи за труд в България спрямо същия период на 2019-а година е регистриран в икономическите сектори "Операции с недвижими имоти" - с цели 23,9%, в "Държавно управление" - с 15,9% и в "Хуманно здравеопазване и социална работа" с 8,1%. Най-голямо намаление на общите разходи за труд пък е регистрирано в "Култура, спорт и развлечения" - спад с 11,3%, "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 4,2% и "Транспорт, складиране и пощи" с 3,3%, тъй като тези сектори бяха едни от най-тежко засегнатите от първата вълна на коронавирусната пандемия и не успях да са възстановят преди да дойде втората Covid вълна през есента и началото на зимата.

В същото време разходите за възнаграждение за един отработен час (разходите за заплати) през третото тримесечие на 2020 г. се увеличават с 3,4% след растеж с 9,7% през второто тримесечие, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) нарастват с 3,9% след тяхно повишение с 10,9% през предходните три месеца.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо третото тримесечие на 2019 г. варират от повишение с цели 25,3% за сектор "Операции с недвижими имоти" до спад с 12,0% за сектора "Култура, спорт и развлечения".