0

О бщо 2491 паралелки за 64 983 гимназисти ще бъдат разкрити през учебната 2023/2024 г. Това са предложенията, постъпили от регионалните управления на образованието за държавния план-прием след 8-и клас, съобщават от просветното министерство. Профилираните паралелки са 987 и представляват малко под 40% от общия брой. За тях ще могат да кандидатстват 25 664 ученици. 1504, или 60,38% от паралелките са планирани като професионални за 39 319 гимназисти.

Насоченост

Най-много са профилираните паралелки с езикова насоченост.  За учебната 2023/2024 г. те ще бъдат увеличени, като са предложени 312 при планирани 304 за настоящата учебна година. В голяма част от профилираните паралелки се учи задължително английски език. Немски и френски език се изучават основно в езиковите гимназии, където учениците избират и втори чужд език, който отново най-често е английски. Напоследък някои от училищата въвеждат и руски език, най-вече тези с икономически профили като „Информационни технологии“, „Предприемачество“ и др. Утвърдените от МОН профили са най-различни. Освен чуждоезикови паралелките в школата приемат и с профили „Математика“, „Природни науки“, „Софтуерни и хардуерни науки“, но също „Музика“ и „Изобразително изкуство“ и др.

STEM

С предложения прием ще нарасне броят на класовете, които се подготвят в STEM профили и професии. Заложени са 1477 паралелки, допълват от МОН. STEM професионалните паралелки ще бъдат 953. Профилираните пък са 524. Сега училищата кандидатстват за оборудване на STEM кабинети и програмата е предвидена така, че всички школа да се модернизират. Очакванията са този тип паралелки да се увеличават и в следващите години.

Защитени

Нарастват паралелките, в които ще се обучават кадри в професии с очакван недостиг от специалисти. В план-приема са предложени 452,5, докато за тази учебна година са били 436. Паралелките по защитени специалности от професии обаче ще бъдат по-малко - 52, докато за учебната 2022/2023 г. те са били 63.

Пазарът на труда гладен за кадри със средно образование

Принципно при утвърждаването на държавния план-прием се вземат предвид възможностите и нуждите на пазара на труда в съответния регион. Това се случва според правилата, изготвени от МОН  за планиране и реализиране на приема в 8-и клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища. Оказва се, че работодателите търсят както кадри с висше образование, така и със средно. Анкетите, които провеждат регионалните звена на Агенцията по заетостта, сочат, че се котират високо качества като инициативност и предприемчивост, които се формират още в гимназиалните класове. Веднага след това обаче се подрежда и дигиталната компетентност. Според информацията от регионалната дирекция на Агенцията по заетостта в София, подадена в РУО, през следващите 12 месеца ще се наемат специалисти с професии като технолог-програмист, специалист по електронни технологии, но също така лекари, медицински сестри, учители, инженери. Ще се търсят обаче и кадри със средно образование като сервитьори, бармани, шофьори, работници в заведенията за хранене и развлечения. Градът има нужда и от работници без специална квалификация - общи работници, куриери, носачи. Работодатели търсят работници в преработващата промишленост, в транспорта, в добивната промишленост и строителството.  73% от работодателите срещат затруднения при намиране на работна сила, като между другото особено ценени са готвачите. Най-търсените професии за средно образование след 3-5 години са в професионални направления като търговия на едро и дребно, счетоводство и данъчно облагане, строителство, компютърни науки, администрация и управление, маркетинг и реклама, сочат данните на Агенцията по заетостта, насочени към образованието.

Подготвят архивари за съда

От специалистите най-много са заявените в области на образованието - „Математика и обществознание“, „Услуги, транспорт, охрана и др.“ и „Общество, икономика, право“. По отношение на правото в столичната професионална гимназия „Княгиня Евдокия“ се подготвят кадри за съдебната система като архивар, статистик, деловодител, административен секретар. Подобна специалност в средно училище има и в Пловдив. По сектори на икономиката най-голямо търсене има за служители в „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“; „Административни и спомагателни дейности“; „Хотелиерство и ресторантьорство“; „Преработваща промишленост“.