0

- Проф. Ковачева, вие първа обърнахте внимание на правителството за необходимостта от компенсиране на битовите потребители на газ заради драстичното му поскъпване. Все още не са получили и 1 лев компенсация.

- Действително финансовата помощ за битовите клиенти на природен газ трябва да достигне до потребителите час по-скоро. Известна е латинската сентенция „Повече дава този, който дава навреме“. Европейската комисия обяви възможните мерки срещу екстремното поскъпване на електрическата енергия и природния газ още през октомври миналата година. Оттогава в поредица становища настоявам пред изпълнителната власт, както и в първия ден от работата на 47-ото народно събрание, за изработване в най-кратък срок на механизъм за временно компенсиране на всички битови клиенти на природен газ. Защото разходите за комунални услуги се оказват непосилни не само за социално уязвимите групи, но и за много по-широк кръг домакинства. Сред възможните мерки посочих замразяване на енергийните цени за зимните месеци; удължаване срока на плащане на задълженията към доставчиците на обществените услуги; забрана за изключване на услугата при неплащане на задължения, с възможност за разсрочване на последните. Допълнителна възможна мярка е намаляване на ДДС за енергията в Закона за данък върху добавената стойност.

Министерството на финансите се ангажира да проведе консултация с Комитета по ДДС към Европейската комисия за прилагане на намалена ставка на ДДС за електроенергията и природния газ в България. Очаквам резултатите. Според съобщение на Министерството на енергетиката от 31 декември 2021 г. правителството планира от началото на 2022 г. да бъде отпусната финансова подкрепа за потребителите на природен газ на регулирания пазар за периода от декември 2021 г. до края на първо тримесечие на 2022 г.

В очакване на съответното решение или постановление в началото на януари отново се обърнах към премиера по тази тема. Препоръчах битовите клиенти на природен газ да получат от държавата финансова помощ със задна дата - от началото на отоплителния сезон през октомври 2021 г. до края на март 2022 г. Заявих също, че е справедливо размерът на компенсациите да бъде определен отделно за всеки месец като процент от утвърдената от КЕВР регулирана цена на природния газ за домакинствата. Разчитам да бъде определен достатъчно висок, справедлив процент на държавната подкрепа за домакинствата на газ.

- Топлофикациите също ще получат компенсации от поскъпването на газа, но дали ще са достатъчни?

- Това е много важен въпрос. Успешното му решаване минава през прецизна оценка на всички фактори, които влияят върху цените за битовите клиенти. Ясно е например, че през последните месеци цените на газа и на въглеродните емисии са по-високи от прогнозите на КЕВР. Но в същото време и цените на електрическата енергия, произвеждана от топлофикациите, се продава на свободния пазар много по-скъпо. Добре е всички фактори да бъдат взети предвид от регулатора и в диалог с изпълнителната власт да се намерят най-добрите решения в интерес на потребителите. Сегашната ситуация на енергийния пазар доведе до непредвидено високи постъпления от ДДС, както и до значително по-големи приходи във фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Въпрос на своевременни управленски решения е как тези значителни финансови ресурси да бъдат използвани в подкрепа на най-слабите участници на пазара, каквито са битовите клиенти.

- Има ли някакво движение по препоръката ви за промени в законодателството по отношение на колекторите и практиката на ЧСИ? Защо фирми като „Топлофикация“ предпочитат да използват частните, а не държавните съдебни изпълнители?

- По отношение на колекторите от години настоявам за законодателни промени. Сега, след като има заявена политическа воля, имам готовност да участвам заедно с експерти от институцията в работна група, или да внеса собствени предложения, стига законопроектът да стигне до Народното събрание. Защо фирми като „Топлофикация“ предпочитат частни пред държавни съдебни изпълнители не бих могла да посоча, но според ГПК съдебният изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересуваната страна на основание представен изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение. В ГПК в разпоредбата, наименувана „Местна компетентност“, са изрично посочени основанията за подаване на молба за изпълнение към съдебен изпълнител.

- Какви са най-честите жалби и сигнали до вас от битовите потребители?

- През 2021 г. на първо място са жалбите срещу електроснабдителните дружества, следвани от тези срещу ВиК операторите и топлоснабдителните предприятия, мобилните оператори и т.н. Основно оплакванията са свързани с качеството на услугата и високите цени, по която се предоставя. Всички знаем, че в условията на пандемия качеството на тези услуги е от особена важност. По всеки конкретен случай се извършва проверка.

- Разкажете за случай от вашата практика като омбудсман, който ви впечатли и предизвика вашата намеса за решаване на даден проблем...

- Всеки случай за мен като омбудсман е значим и е важен, когато гражданин се е обърнал с жалба, със сигнал за помощ към институцията, той очаква решение на своя казус. Статистиката говори сама по себе си - над 60 000 души са потърсили съдействие от омбудсмана през 2021 г. Общественото доверие е голямо, стремя се да отговарям на него, не оставям проблем, на който да не обърнем необходимото внимание, особено ако засяга голяма група от хора или граждани, които са в уязвимо положение. В извънредната COVID ситуация, в която сме вече трета година, проблемите са много и от различен характер. Хората останаха без работа и без доходи. Оплакват се от нарушения на трудовите и социалните си права, от несправедливо високи и сгрешени битови сметки, от неправомерни действия на частноправни субекти, от колекторски фирми, фирми за бързи кредити, ЧСИ, от нарушения на правата в здравеопазването и образованието. Всички мобилни телефони на нашите експерти са на сайта на институцията, за да може гражданите да се свързват по-лесно с нас, институцията не е спирала работа, приемаме жалби, отговаряме на обаждания, аз и заместник-омбудсманът продължаваме да организираме онлайн приемни и срещи с граждани.

- Сигнализирахте за изтеклия срок на общи топломери в абонатните станции на „Топлофикация София“. Какво ви отговориха?

- През юни 2021 г. се обърнах към председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), като поисках проверка на средствата за търговско измерване, собственост на „Топлофикация София“ ЕАД. В отговор бях информирана, че през първото тримесечие на 2021 г. агенцията е извършила надзорна проверка на дружеството за спазване на неговите задължения по Закона за измерванията в качеството му на лице, използващо средства за измерване (топломери и водомери), с цел осъществяване на търговски плащания по смисъла на чл. 5 от ЗИ, при доставката на топлинна енергия. Проверени са 130 абонатни станции, като при 90 от тях е установено, че се ползват 80 топломера и 17 водомера с изтекъл срок на валидност на проверката. За констатираните нарушения са съставени и връчени актове за установяване на административно нарушение и са дадени задължителни предписания.

В тази връзка подчертах пред изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД, че тези констатации с основание предизвикват основателни съмнения относно коректността на измерване на топлинната енергия в съответните сгради, както и относно спазване на законовите изисквания от дружеството като лице, използващо средства за измерване.

Поисках да бъда информирана за последващите действия от страна на дружеството и какво ще предприеме за своевременна проверка на уредите за измерване в абонатните станции, които са близо 17 500 броя. Отправих и препоръка да се вземат необходимите мерки, така че за в бъдеще да не се допускат подобни нарушения. В резултат бях информирана, че предписанията се изпълнени и се спазва графикът за проверки на уредите.

Това е тя

Завършва право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, 1998 г. 

Магистър по право на Европейския съюз (Юридически факултет на Софийския университет) и на Европейския съюз и съдебна система, университет „Нанси II“, Франция

Професор по международно право и международни отношения

Директор на Transparency International – България (2002 – 2011)

Министър на правосъдието на Република България (2011 – 2013)

Заместник-омбудсман на Република България (от 2016 г.)

Омбудсман на Република България от 2020 г.

Носител на ордена на Британската империя на Нейно величество кралица Елизабет II