0

О бщо 55 322 са констатираните нарушения на трудовото законодателство в първите три месеца на годината при извършени почти 11 970 проверки в 11 300 предприятия с 579 280 работници и служители. Това съобщиха от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ).

Нарушенията на разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са 28 772. По осъществяването на трудовите правоотношения са установени 26 249. 

Превенцията на недекларирания труд с акцент към работата без сключен трудов договор е във фокуса на проверките. Има 735 случая на работа без регистриран в Националната агенция за приходите трудов договор. През цялата година ще се извършват проверки за бърз контрол, специално насочени към законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, отбелязват от ГИТ. И напомнят, че инспекторите по труда имат правомощие да спират обекти, машини и съоръжения, когато установените нарушения пряко застрашават живота и здравето на работещите. От началото на годината тази мярка е приложена 118 пъти. Тя се използва с цел превенция на тежки трудови злополуки, а в някои случаи води и до спасяване на човешки живот. 

За първото тримесечие на 2024 г. са съставени 465 акта за установяване на административни нарушения. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления е над 4,4 млн. лв. Установените забавени трудови възнаграждения на работещите са над 2,8 млн. лв. Благодарение на инспекторите по труда за първите три месеца на 2024 г. са изплатени над 1,7 млн. лв. забавени възнаграждения, включително и суми за предишни периоди, уточниха още от ГИТ.

През месец февруари 2024 г. Главна инспекция по труда започна кампанията „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква.“ с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика. Целта е на областно ниво заедно с представителите на социалните партньори и работодателите да се обсъди проблемът за трудовия травматизъм и да се повиши информираността за спазването на правилата за безопасност от страна на работодателите и работниците, припомниха от инспекцията.