0

П рез първото тримесечие на 2022 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях хора нарастват с 12,7 на сто спрямо първото тримесечие на 2021 година. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. 

В индустрията увеличението е с 16 на сто, в услугите - с 14,7 на сто, и в строителството - с 10,7 на сто.

По икономически дейности през първото тримесечие на 2022 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори "Административни и спомагателни дейности" - с 19,6 на сто, "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 19,5 на сто, и "Финансови и застрахователни дейности" - с 18,7 на сто. 

През първото тримесечие на 2022 г. спрямо първото тримесечие на 2021 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 12,7 на сто, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 12,3 на сто. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 20,1 на сто за "Административни и спомагателни дейности" и "Хотелиерство и ресторантьорство" до 1,8 на сто за "Държавно управление".