0

Е вросубсидиите за земеделските производители до 100 000 лева да не се облагат с данък.

Такова предложение са внесли в парламента депутати от ПП-ДБ, към които се е включил и един народен представител от ГЕРБ-СДС.

Предлага се данъчното облекчение за регистрирани земеделски производители да се въведе с изменение в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Промени

Аналогични промени се правят и в Закона за корпоративното подоходно облагане. С новото данъчно облекчение, ако то бъде прието, ще се даде възможност физическите лица да си намаляват годишната данъчна основа с получените субсидии или друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за развитие на селските райони, но с не повече от 100 000 лв. По същия начин фирмите ще могат да си намаляват данъчната печалба, реализирана от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.

Мотиви

Със законодателната инициатива се цели подпомагане на всички земеделски стопани с фокус върху малките и средните фермери, които са тежко уязвими заради зависимостта на извършваните от тях дейности от климатичните промени, от последствията от ковид пандемията, войната в Украйна и нестабилната финансово-икономическа обстановка в европейски и глобален мащаб, посочват вносителите в мотивите си. В условията на криза предлаганите данъчни облекчения ще позволят оцеляването на земеделските стопани и ще дадат възможност за развиване на по-голяма устойчивост в силно изявената конкурентна среда, а извън периода на криза ще създадат допълнителни възможности за инвестиции и растеж в сектора на земеделието, добавят депутатите.