1 млрд. лв. субсидии получават земеделците до средата на годината според индикативния график, публикуван на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Графикът се публикува, за да може фермерите да знаят кога какви плащания могат да очакват и да планират дейността си, уточнява БНР.

1 млрд. лв. субсидии получават земеделците до средата на годината според индикативния график, публикуван на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Графикът се публикува, за да може фермерите да знаят кога какви плащания могат да очакват и да планират дейността си, уточнява БНР.

Първите оторизации за тази година ще бъдат направени в края на януари,

когато ще се преведат вторите траншове по схемата за преходната национална помощ за говеда (ПНДЖ 1) и схемата за овце майки и кози майки (ПНДЖ 3).

През месец февруари 2022 г. ще започнат плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“ с направленията с животни, а останалите направления по мярка 10 „Агроекология и климат“ ще се извършат през м. април 2022 г.

По схемите за обвързана подкрепа в сектор „Плодове и зеленчуци” плащанията ще стартират в началото на м. март, като преводите по 7-те отделни схеми ще се извършат поетапно – до средата на месеца. До края на януари стопаните доказват с документи произведената и реализирана продукция.

Тютюнопроизводителите ще получат субсидиите си в средата на месец март. В края март ще бъдат наредени и средствата по Схемата за преразпределително плащане (СПП) с бюджет от над 108 млн. лв.


През април 2022 г. се предвижда оторизация по схемата за зелени директни плащания,

за протеинови култури и специалното плащане за култура памук.

По мярка 11 "Биологично земеделие" плащанията ще се извършат в периода 15 април - 20 май при условие, че към 28 февруари 2022 г. е напълно актуализирана базата данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни произведени по биологичен начин, поддържана от Министерство на земеделието.

Оторизациите по мярка 12 „Натура – 2000 и Рамковата директива за водите”, както и окончателното плащане по мярка 13 ще се извършат през май.

До средата на юни 2022 г. ще се извърши доплащането по СЕПП и схемите за млади и дребни земеделски стопани.