0

К омпаниите гиганти с дейност в ЕС ще бъдат задължени да публикуват информация по държави за платения от тях подоходен/корпоративен данък. Това предвиждат промени в Закона за счетоводството, пуснати за обществено обсъждане от финансовото министерство.

Задължението ще засегне мултинационалните групи с консолидирани приходи над 1,5 млрд. лв. и самостоятелни предприятия, чиито приходи надвишават тази сума на база индивидуален годишен финансов отчет, осъществяващи дейност в ЕС.

С промените се въвеждат изискванията в евродиректива, която предвижда компаниите с над 750 милиона евро приходи да обявяват платените от тях данъци.

Цел

Основната цел на вменяване на това задължение е да се осигури възможност за осъществяване на обществен контрол и да се насърчи корпоративната прозрачност и отговорност от страна на мултинационалните компании, осъществяващи дейност в ЕС.

Декларацията с информация за подоходния/корпоративен данък се публикува на български в Търговския регистър или регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в срок до 12 месеца след края на отчетния период, за който се отнася. Тя ще съдържа приходите, размера на печалбата или загубата преди облагане, размера на начисления данък върху облагаемата печалба, сумата на действително платения налог и др. Ще има и информация за броя на наетите лица на пълно и непълно работно време, преизчислени в еквиваленти на пълна заетост. Оповестяването ще се прилага от 1 януари догодина за годишните финансови отчети за 2024 г.

Санкции

Завишават се и глобите за фалшиво счетоводство. Шефовете на предприятията ще се наказват с глоба от 5000 до 15 000 лева. Досега наказанията за тях бяха от 500 до 5000 лева. Санкцията за самото предприятие пък се повишава на 10 до 20 хиляди лева, при 2000 до 10 000 лева досега. Наказанията скачат с цел превенция срещу счетоводното отчитане на несъществуващи разходи и фиктивни сделки, извършено с цел подкупване на длъжностни лица или прикриване на подкуп.