Ц ентър по медиация към Окръжен съд – Пловдив бе представен на публично събитие за популяризиране на културата за разрешаване на спорове по доброволен начин, съобщиха от ВСС.

Център по медиация към Окръжен съд – Пловдив бе представен на публично събитие за популяризиране на културата за разрешаване на спорове по доброволен начин, съобщиха от ВСС.

Проявата бе организирана в рамките на Дейност 4 по проект BG05SFOP001-3.001-0014 „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ по Оперативна програма „Добро управление“, реализиран от Министерство на правосъдието в партньорство с Висшия съдебен съвет.

Домакин на форума бе Окръжен съд – Пловдив, чийто  председател Розалия Шейтанова презентира ситуирания в сградата на Адвокатска колегия Център по медиация към Окръжен съд – Пловдив, и обяви, че всички съдилища в съдебния район ще работят с него. Успех на Центъра пожела Магдалина Иванова – председател на Апелативен съд – Пловдив, като изрази надежда той да придобие популярност и се ползва от страни по дела в съдебния район.

Адвокат Албена Комитова от Сдружение „Център за разрешаване на спорове“ - модератор на събитието, разясни ролята на съда, адвокатите и медиаторите за осъществяване на медиация, и ползите за гражданите, от нейното прилагане. Тя представи възможностите за провеждане на online процедури по медиация чрез Централизирания електронен портал за медиация.

Марин Маринов – председател на Окръжен съд – Варна и координатор на проекта от страна на Висшия съдебен съвет, отбеляза, че е несравнимо времето, за което протича една медиация, и това на един съдебен процес. Той посочи, че предстои внасяне на предложение за промени в ГПК и АПК, с които да стане задължително насочването към медиация по граждански дела, облигационни искове до 5 000 лв. и търговски спорове. Той е категоричен, че медиация трябва да се провежда преди спорът да влезе в съда.

Вече е изградена част от необходимата инфраструктура чрез откритите от Висшия съдебен съвет пет Центъра по медиация в петте апелативни съдебни райони, определени са групите дела и  предстои да се обсъжда механизмът за задължително препращане към този способ.

Дейностите бяха презентирани на пет публични събития в съдебните райони в периода 30.07.2020 – 12.08.2020 г., на които бяха представени новоизградените Центрове по медиация към окръжните съдилища в градовете Враца, Велико Търново, Сливен, Добрич и Пловдив., както и Централизирания електронен портал за медиация, създаден в рамките на проекта.