0

- Г-н Капитанов, има ли промяна на пазара на труда в България заради бежанците от Украйна? Моля ви, очертайте основните изисквания пред бежанците, за да започнат работа у нас.

- Със сигурност пазарът на труда в България ще претърпи промени след прииждането на чуждестранните граждани от Украйна на територията на страната. Вече е факт юридическата промяна, която сама по себе си „отваря“ пазара на труда с облекчени процедури за украинските граждани. Припомням, че Министерският съвет прие, че лицата с чуждо гражданство или без гражданство, напуснали Украйна в резултат на военните действия и влезли и останали на територията на България, получават временна закрила, считано от 24 февруари 2022 г. до изричното им волеизявление за ползване на временна закрила, но не по-късно от 31 март 2022 г. Украинците и членовете на техните семейства, получили временна закрила, убежище или международна закрила в България, имат право да работят в страната без разрешение за достъп до пазара на труда. Лицата със статут на бежанец или хуманитарен статут могат да се регистрират като търсещи работа в бюрото по труда на техния постоянен или настоящ адрес. Това означава, че украинските граждани придобиват правата и задълженията на български гражданин. Имат право на работа в България без специално разрешение, на медицинска помощ при определени случаи, образование в държавните училища и университети, социално подпомагане и други. Законът обаче предвижда и някои ограничения. Бежанците със статут нямат право да заемат длъжности, за които със закон се изисква само българско гражданство, да бъдат военнослужещи в Българската армия и други, предвидени в закона. Извън описаните процедури гражданите на Украйна могат да получат достъп до българския пазар на труда по специализираните процедури по закон, уреждащ общите изисквания в мирно време.

- Какво трябва да знаят българските работодатели, ако искат да наемат хора, бягащи от войната?

- Българските работодатели, които искат да наемат граждани на Украйна, трябва да им осигурят равни условия на труд с колегите им от България, като те не могат да бъдат по-неблагоприятни от минимума, заложен в трудовото законодателство. Това означава, че всички законови права, свързани със заплащане, работно време, почивки и отпуски, обезщетения, безопасни условия на труд и др., следва да бъдат прилагани по абсолютно същия начин, каквото е приложението им за българските работници и служители.

Нека не забравяме, че в условията на извънредна епидемиологична обстановка в България към настоящия момент важат и действат допълнителни законови разпоредби, уреждащи трудовите правоотношения, като например, че работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по искане на бременна работничка или служителка, майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст, или на дете с увреждане, работник или служител с трайно намалена работоспособност и други, описани в закона. Същите тези права следва да се прилагат и към украинските граждани, работещи в страната ни.

- Има ли противопоставяне между българите и украинците, които търсят реализация в наши фирми?

- Преди всичко следва да уточним, че българското законодателство забранява всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който България е страна. Също така, съгласно конституцията и международното законодателство, всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа. В този контекст всички противоречия, които съществуват или биха възникнали, са плод единствено на културни натрупвания и пристрастия на отделни граждани, които имат своите лични мотиви за това.

- Вече има коментари в социалните мрежи, че държавата дава повече на пострадалите, бягащи от войната в Украйна, отколкото на собствените си граждани, закъсали без работа по една или друга причина...

- В момента украинските граждани бягат от най-големия ужас, който дори не са очаквали, че някога ще трябва да преживеят. Някак си не е хуманно държавата и отделните граждани да не ангажират всички свои възможности, с които да им съдейства, за да водят нормален живот, доколкото той може да бъде такъв в подобна обстановка. Всички несъгласия, които се появяват като коментари в социалните мрежи и не само там, имат своите основания, които са от дефицитите на социалната ни система. Тези недоволства вероятно ще продължат и занапред. Надявам се, че управляващите ще се вслушат в тях и ще направят изводите си за социалните политики, които водят.

- Смятате ли, че това раздвижване може да реши някои наши проблеми на пазара на труда?

- Вероятно би решило малка част от тях, защото към настоящия момент бежанската вълна е предимно от деца и възрастни хора, както и майките, които придружават тези деца. Мъжете до 60-годишна възраст в Украйна в момента нямат разрешение да напускат страната. На преден план сега ще бъде издръжливостта на образователната и здравната система. Пазарът на труда също много бързо трябва да съобрази предложенията си с този демографски профил на бежанците, техните умения и възможности, както и самите бежанци да се „напаснат“ към търсенето. Със сигурност предстоят много усилия и за двете страни.

- Безработицата е относително ниска сега у нас. Но има едни трайно безработни хора, които дори не се отчитат в бюрата по труда. Какво да кажем на такива граждани?

- КНСБ в партньорство с редица работодателски организации и държавни институции осъществяват всевъзможни кампании, за да убедят хората, че следва да се ползват от възможностите, които държавата им предоставя, за да се регистрират в бюрата по труда по места и да започнат работа, курсове за квалификация и преквалификация и други. Това преди всичко за хората означава да ползват своите права и да имат право на защита и най-важното - средства. За да се ползват от тези свои права, безработните следва да бъдат обхванати от институциите и по-конкретно от бюрата по труда по местоживеене. Друг проблем е, че тези хора са рискови да попаднат в сивия сектор, което по своему носи щети както на самите граждани относно права и социална защита, така и на държавата като цяло.

- И как чисто практически да бъде предпазен лековерният гражданин от фалшиви предложения за работа и за бърза печалба?

- Единственият начин е да се информира от няколко страни относно легитимността на предложението, както и преди да се съгласи на предложените му условия да потърси компетентно мнение. Фалшивите предложения са навсякъде сред нас и стават все по-примамливи. Следва да сме много бдителни относно тях, не само заради нередности от трудовоправен характер, а и защото това е път за въвличане към незаконни дейности на база трафик на хора, проституция и др. незаконни действия. Със сигурност украинските граждани ще бъдат много голяма цел за въвличането им в подобни схеми и всички синдикални организации, работодатели и институции следва да предприемат превантивни действия и да бъдат на разположение за съдействие.

- Как трябва да се пазарим, за да получим добро предложение за нова заетост?

- Въпреки че заплатата е най-голямата мотивация при вършенето на работата, тя не е единственото нещо, което може да компенсира труда. Например може да поискаме по-гъвкав график или работна среда, спонсорство за продължаващо обучение или друго. Със сигурност членство в синдикална организация е доказаният път за подобряване на условията на работа чрез механизмите на колективното трудово договаряне.

Това е той

Роден е в Смолян

Доктор по социология (Югозападен университет "Неофит Рилски")

Магистър по право (Югозападен университет "Неофит Рилски")

Експерт по трудово право

Национален секретар на КНСБ

Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото
законодателство и внедряване на изискванията на новите наредби

Създател на платформата mywork.bg