0

П рез 2023 г. безработните лица са 132.4 хил., от които 71.7 хил. (54.1%) са мъже и 60.7 хил. (45.9%) - жени. 

Коефициентът на безработица е 4.3% (4.4% за мъжете и 4.2% за жените), като в сравнение с 2022 г. нараства с 0.2 процентни пункта, показват данните на НСИ за 2023 г.

От всички безработни лица 14.4% са с висше образование, 53.8% - със средно, и 31.8% - с основно или по-ниско образование.

ОТ 1 ЯНУАРИ: Скок на здравната вноска за безработни

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 8.0%.

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2,821 млн. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70.7% (73.9% за мъжете и 67.4% за жените). 

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години е 69.5% (74.0% за мъжете и 65.3% за жените).

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1,041 млн., от които 457.3 хил. са мъже и 583.9 хил. са жени. Коефициентът на икономическа неактивност (15 - 64 навършени години) е 26.1% - съответно 22.7% за мъжете и 29.6% за жените. 

Благоевград №1 по безработни от чужбина, НОИ плаща на 4000, съкратени в други страни!

Данните на НСИ показват също, че относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18 - 24 навършени години е 9.3%.

Относителният дял на лицата с висше образование от населението на възраст 25 - 34 навършени години е 35.8%. Относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 - 29 навършени години е 13.8%.