Б роят на активните застрахователни полици у нас нараства от 1 млн. през 2014 г. до 1,8 млн. през миналата година, показват данните на едно от застрахователните дружества в страната. Това означава, че показателят е нагоре с 65% само за 6 години.

Броят на активните застрахователни полици у нас нараства от 1 млн. през 2014 г. до 1,8 млн. през миналата година, показват данните на едно от застрахователните дружества в страната. Това означава, че показателят е нагоре с 65% само за 6 години.

Става въпрос за активни полици по потребителски, ипотечни и стокови кредити, кредитни карти и други заеми, отпуснати от банки или компании за потребителско кредитиране. Отделно само в рамките на 2018 г. досега ръстът в „защитените“ заеми е в размер на 15 на сто, показват още статистиките на БНП Париба Кардиф за региона на Централна Европа. Полиците за кредити покриват редица рискове, например кражба на парични средства, теглене на пари от банкомат и пр. В случай на възникване на застрахователно събитие пък, като смърт или безработица, полицата може да покрие остатъка от дължимото от кредитополучателя. Всъщност компанията отчита ръст както на одобрените застрахователни претенции, така и на изплатените обезщетения. Сред основните

причини за предявяване на искове

са именно безработицата, настъпила временна нетрудоспособност (продължителен болничен) или загуба на живот. При такива неочаквани обстоятелства застрахователят покрива частично или напълно задълженията на своите клиенти към финансовите институции. Вследствие на пандемията завишен интерес има и към киберзастраховките, предлагащи обезщетения в случай на злоупотреба с пароли за банкови приложения.

„Големият брой на защитените кредити

е ясен знак, че финансовата и застрахователната грамотност на хората расте“, коментират от компанията. Всъщност това показва и още една промяна в тенденцията, а именно, че вече застраховките не се приемат като излишен разход, а като начин за допълнителна сигурност в бъдеще в случай на непредвидени обстоятелства. Това се доказва и от факта, че потребителите прекарват повече време в консултации по телефона, отколкото преди. Докато преди средният разговор е продължавал около 6 минути, то сега той се проточва за около средно 12-15 минути.

Последните данни на Комисията за финансов надзор (КФН) също доказват повишения интерес към полици. В края на юни 2021 г. премийният приход в застрахователния сектор достига общо 1,635 млрд. лв.. Така

приходите на бранша са нагоре с 13%

спрямо същия период на миналата година. Интересно е обаче, че ръст се наблюдава и спрямо предкризисната 2019 г., като той е в размер на 10.6%. Увеличение има и при изплатените обезщетения, които нарастват с 8,6% спрямо същия период на 2020 г. и възлизат на 637 млн. лв.