0

Д ве научни титли е получил с плагиатство професорът и университетски преподавател Венелин Терзиев. Това установиха проверки на Комисията по академична етика (КАЕ) към Министерство на образованието и науката (МОН). Той е публично известен от няколко години поради необичайно голямата си активност в различни сфери на науката.

Накърняване на авторски права е открито в дисертациите на преподавателя за придобиване на научните степени „доктор“ и „доктор на науките“ в професионално направление „Икономика“. В първия случай арбитрите на КАЕ установяват висока степен на плагиатство в научен труд на тема „ Въздействие на активни политики и програми върху пазара на труда“, защитен във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ през 2014 г. От общо 296 страници плагиатстваните са 65 или 22,2% от дисертацията, с която В.Т. става т. нар. „малък доктор“ в направление „Икономика“. Сред установените нарушения са некоректни цитирания, излагане на данни с неуточнен произход, съвпадение на текстове с публикации на други автори.

При втората проверка е установено плагиатство при придобиването на научна степен „доктор на науките“ през 2015 г. С дисертация „Предизвикателства пред социалното програмиране в контекста на насърчаване на социалната активност и регулирането на социалното развитие чрез активни политики“ В.Т. става т.нар. „голям доктор“ в професионално направление „Икономика“ в Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов. Плагиатствани са 231 страници от общо 374, което е 61,8% от научния труд. Отново има неточни и подвеждащи цитирания. В доклада се посочва, че липсват източници на данните в таблиците и фигурите и са използвани публикации, които нямат общо с тезата на дисертацията. Становището на КАЕ е, че дисертационният труд е с висока степен на плагиатство.


За решенията са уведомени университетите, в които са защитени дисертациите, за да могат да предприемат действия по отнемане на съответната научна степен съгласно Закона за развитието на академичния състав.

Комисията по академична етика приключи още една проверка на дисертация на пфреподавателя. Трудът е защитен в Националния военен университет „Васил Левски“ (НВУ) през 2014 г. и е на тема “Модели на повишаване на ефективността на системата за социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба, в динамична социална среда“. Благодарение на него той е станал „доктор на науките“ в направление „Национална сигурност“. Проверени са и публикациите му за заемане на академичната длъжност „професор“ в същото направление в НВУ. В тези два случая арбитрите на КАЕ не са установили плагиатство. Комисията проверява и научен труд на В.Т. в направление „Социални дейности“, но работата по него още не е приключила.

Преди няколко месеца „Монитор“ разкри, че Венелин Терзиев за няколко години представил четири дисертации и над 1600 научни публикации и получил званието „професор“.

Зашеметяващата му кариера започва през 2012 година. Две години по-късно той защитава едновременно две докторски степени: по политическа икономия в Свободен университет Варна и по национална сигурност в Националния военен университет във Велико Търново. А на следващата година защитава дисертация и получава научната степен „доктор” и по социално осигуряване в Стопанската академия в Свищов.

Трудовата му кариера започва като главен специалист в отдел по заетостта и началник на бюро по труда във Ветово. След това заема длъжностите: началник на Регионалната служба по заетостта в Русе, зам.-изпълнителен директор на Националната агенция по заетостта.

В началото на XXI век той заема длъжността изп. директор на фирмата „Скални материали“ и издател на вестник „Форум”.

Фирмата му участва в строителни дейности на територията на Великотърновския университет. През 2018 г. „Скални материали” запорира сметките на ВТУ заради неплатени задължения в размер на 80 хил. лв. За да не фалира университетът, се наложи държавата да се намеси и да осигури средства на търновския ВУЗ.

При извършено прокурорско разследване по сигнал е било установено, че инж. Терзиев е бил назначен от тогавашния болничен шеф д-р Людмил Гецов за зам.-директор на болницата с работно време два часа на ден. По същото време, докато Терзиев е зам.-шеф, управляваната от него фирма печели обявените обществени поръчки за строително-ремонтни работи в болницата. Едва ли е необходимо да се коментира крещящият и противозаконен конфликт на интереси. Разследващите са установили, че от поръчките на здравното заведение са били нанесени вреди в общ размер надхвърлящ 93 хил. лв.

През 2015 г. започва и сериозната и зашеметяваща „научна” кариера на дипломирания учител по химия. Тогава той е назначен за професор по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия” в Русенския технически университет. А още на следващата година „чудото на българската наука” вече е професор и в направлението „Национална сигурност” в Националния военен университет във Велико Търново.