0

Е дин от начините да разберем къде най-често се прилагат нелоялни търговски практики (НТП) е, като се анализират актовете за забрана, издавани от Комисията за защита на потребителите (КЗП). За целта от „Активни потребители“ са събрали и анализирали 167 влезли в сила акта от електронния регистър на комисията през 2018, 2019 и 2020 г., а събраната информация е систематизирана по критериите - икономически сектор/търговец; правна квалификация; описание на нелоялната търговска практика.

Сектори

Анализът показва, че най-голям е делът на извършените и установени нелоялни практики в три икономически сектора:

В икономически сектор „Услуги, свързани с почивка” са установени 75 случаи на НТП или 44,91% от всички за периода 2018-2020 г.

В икономически сектор „Потребителски стоки” - 58 случаи или 34,73% от всички за разглеждания период.

В икономически сектор „Електронна комуникация” (телекомуникационни услуги) – 22 случаи или 13,17%.

В първите два сектора броят на търговците, извършители на разглежданите нарушения е голям и обикновено зад всяка нелоялна практика стои различен извършител. В сектор „Електронна комуникация” обаче установените нелоялни практики се отнасят преобладаващо до 3-те мобилни оператори, което стеснява кръга на извършителите и всеки от тях е субект на няколко нарушения.

В най-засегнатите икономически сектори преобладаващ е делът на нарушенията в подсектор „Хотели, мотели, къщи за гости и др.” – 58 или 77,33% от влезлите в сила актове в целия сектор „Услуги, свързани с почивка”, следвани от броя нарушения в подсектор „Ресторанти, барове” – 10 или 13,33% от влезлите в сила актове в целия сектор.

В икономически сектор „Потребителски стоки” най-голям е делът на нарушенията в подсектор „Осигуряване на стоки в търговския обект” – 41 или 70,69% от влезлите в сила актове в целия сектор, следвани от нарушенията в подсектор „Електронна търговия” – 13 или 22,41% от влезлите в сила актове в целия сектор.

По критерия „Търговци” се e установило, че преобладаващата част от търговските субекти са санкционирани по веднъж, а 6 търговци са санкционирани с по два акта за установяване на нелоялна практика.

Заблуда

Преобладаващ е делът на заблуждаващите практики – 158 (94,61%). Сред тях най-много са подвеждащите действия, съдържащи невярна информация и следователно подвеждащи - 110 (69,62%). Делът на тези практики е значителен и представлява 65,87% от всички влезли в сила актове през разглеждания тригодишен период. Този вид заблуждаващи практики се срещат най-често при продажба на стоки в търговския обект - 26 и в електронната търговия - 6. А други 56 акта са издадени за невярна информация относно категорията места за настаняване (хотели, спа центрове, къщи за гости и др.).

На второ място по разпространение са подвеждащите бездействия – заблуждаващи практики, които премълчават или прикриват съществена информация, или я предоставят по неясен, неразбираем или двусмислен начин, или не я предоставят своевременно на потребителя. Броят на тези практики е 17 (10,76%).

Тези практики най-често се срещат в секторите, свързани с продажба на потребителски стоки в търговския обект - 6 нарушения, също и при услуги, предоставяни в ресторанти и барове – 4, както и при телекомуникационни услуги – 4.

На трето място са заблуждаващите практики, които противоречат на изискването за добросъвестност и професионална компетентност. Техният брой е 9 (5,7%) и се срещат в сектор „Потребителски стоки” – 3 нарушения и сектор „Електронна комуникация” – 2.

Агресивно

Делът на агресивните практики е 9, или 5,39% от всички влезли в сила актове за разглеждания тригодишен период.

Най-голям е делът на агресивните практики, при които чрез принуда се налагат прекомерни и несъответстващи на целта извън договорни пречки пред потребителите (77,78% от разгледаните агресивни практики).

Преобладаващият брой агресивни практики – 6 от общо 9, са установени в икономически сектор „Електронна комуникация”, където активна дейност развиват предимно трима търговски оператори и където, както вече посочихме, дейността им се осъществява при ограничена конкурентна среда.

Трикове

Най-често срещаните агресивни търговски практики са:

чрез принуда се отнема свободата на избор на потребителя, като се изисква от него да закупи цял комплект от артикули/услуги, които в действителност могат да се закупуват поотделно;

създават се всякакви пречки, напр. спиране достъпа до някоя от услугите, по която потребителят е изряден платец, за да се принуди той да заплати спорно задължение по друг договор, сключен със същия оператор;

отказва се приемане на писмени волеизявления от потребителя, като му се създават прекомерни пречки;

включване в пакета от услуги на непоискана услуга, за която няма изрично съгласие за получаване, но се иска незабавно или разсрочено плащане за нея;

възползване от нестабилното емоционално състояние на потребителя, напр. смърт на съпруг, като му се внушава сключване на нов „изгоден” договор за телекомуникационна услуга на името на починалия съпруг.

Съвети към потребителите

Четете внимателно етикетите и описанието на характеристиките на желания продукт, а за всяко съмнение относно действителните качества на този продукт информирайте контролните органи или организация за защита на потребителите;

Ако установите, че търговецът е премълчал и не ви е съобщил своевременно съществена информация относно закупения продукт, обърнете се към контролните органи или организация за защита на потребителите;

Изисквайте допълнително информация, ако след внимателно запознаване с етикети, предложения, договори, условия за сключване на потребителски договор сте установили, че търговецът ги поднася неясно/двусмислено/неразбираемо;

Ако има разминаване между цената, с която се рекламира даден продукт/услуга и цената, която ви искат на каса – не се колебайте и поискайте обяснение от търговеца. Ако не сте удовлетворени от обяснението – не купувайте и информирайте контролните органи или организация за защита на потребителите;

Ако получите предложение за нова игра, нова услуга, ваучер и др., четете внимателно условията, особено тези, които са с по-дребен шрифт – там обикновено има подводни камъни!

Винаги проверявайте чрез различни канали (електронни сайтове, мнения на потребители, класации, регистри и др.) информацията относно категорията на желано от вас място за настаняване или заведение за хранене, за да предотвратите неприятни изненади при посещение на място.