0

П риходите от лихви в банките по кредити, предоставени на домакинствата, възлизат на 1,2 млрд. лева през третото тримесечие на 2022 година. Това става ясно от тримесечното издание „Банките в България“ на БНБ. Общият размер на заемите за домакинствата е 33,1 млрд. лева. От тях 17,6 млрд. лв. са обезпечени с жилище, тоест ипотеки, а останалите са потребителски. Приходите от лихви по ипотечни кредити са 343 млн. лв., а от потребителските - 865 млн. лв.

Общият размер на отпуснатите заеми в края на септември е в размер на 93 млрд. лева. Това е с 3,6 на сто или 3,2 млрд. лева увеличение спрямо края на юни, сочат данните на БНБ.

Активност

Кредитната активност се запази висока както при домакинствата, така и при нефинансовите предприятия и през третото тримесечие. Причините при домакинствата са ниските лихви по ипотеките, а при фирмите определяща роля са нуждите от оборотен капитал и необходимостта от акумулиране на запаси в условията на висока несигурност и повишение на производствените разходи. От страна за предлагането на кредити предпоставка е нарастването на депозитната маса и стабилната ликвидна позиция на банковата система.

В анализа е посочено още, че е налице прекъсване на дългосрочната тенденция за намаляване на обема на необслужваните заеми, което е сигнал за изостряне на кредитния риск. В края на септември те възлизат на 2,4 млрд. лв.

Влогове

През третото тримесечие на миналата година депозитите в банките нараснаха с 6,4 млрд. лева до 128 млрд. лева. Най-съществено увеличение има при влоговете на фирмите. Те са нараснали с 10,5 на сто или 4 млрд. лева. Растеж е отчетен и при депозитите на домакинства – с 1,7 млрд. лева и те са вече в размер на 71 млрд. лева.

Към 30 септември 2022 г. печалбата на банковата система възлезе на 1,5 млрд. лв., с 408 млн. лв. повече спрямо отчетената за деветмесечието на 2021 г.