0

О т 1 юни тази година размерът на социалните помощи ще се определя в зависимост от линията на бедност в страната и няма да бъде обвързан с гарантирания минимален доход, както е в момента. Това напомнят от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) във връзка с публикуван за обществено обсъждане проект за промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, с който се предвижда въвеждането на новия механизъм за социално подпомагане. 

Новите разпоредби ще гарантират, че по-голям брой нуждаещи се ще могат да получат подкрепа от държавата. Размерът на получаваните от тях помощи ще се увеличи и ще се актуализира регулярно, коментират от ресорното министерство. Оттам считат, че това ще подобри социалната закрила за уязвимите групи. Увеличаването на размера на социалните помощи и разширяването на обхвата ще допринесат за намаляване на риска от бедност и социално изключване, посочват още от МТСП.

С промените в правилника ще се гарантира прилагането на промените в Закона за социално подпомагане, с които беше заложен новият модел на социално подпомагане. С измененията се акцентира върху включването на подпомаганите хора на пазара на труда, като се дава приоритет на насърчителните мерки, а рестрикциите се смекчават, добавят още от социалното министерство.

От МТСП информират също, че новите разпоредби предвиждат срокът за задължителна, непрекъсната регистрация в дирекция „Бюро по труда“, преди подаване на заявление-декларация за социални помощи да се намали от 6 на 3 месеца. Счита се, че това ще даде възможност за по-бърз достъп до социално подпомагане и намаляване на риска от изпадане от системата. Предвижда се времето за полагане на общественополезен труд от безработни, които получават социални помощи, да се намали от сегашните 14 дни по 4 часа дневно на 40 часа месечно. "По този начин се дава възможност за включването им в различни мерки за получаване и повишаване на техните квалификация и опит, което е фактор  за по-бързото им включване на пазара на труда", коментират от МТСП. 

Приемането на нормативните промени ще премахне негативите на системата за социално подпомагане, свързани с гарантирания минимален доход. Това ще гарантира и изпълнението на препоръката на Европейската комисия по отношение на обхвата, адекватността и регулярната актуализация на месечните социални помощи, подчертават от ведомството. Ще има и нови възможности за подкрепа на рискови групи, които до момента не са получавали подпомагане. Предвижда се за покриване на първоначални нужди на пълнолетни хора, напускащи резидентен тип социална услуга, да се отпуска целева помощ в размер на линията на бедност за съответната година. Помощта ще се дава за три месеца, като се отпуска само веднъж и при условие, че човекът се е регистрирал в дирекция „Бюро по труда“, уточняват от МТСП.

С промените се дава право, когато безработен или безработен член на семейството, получаващ месечни социални помощи, започне работа, помощта да продължи да се изплаща за срок от 3 месеца в рамките на 1 година, считано от момента на сключването на трудовия договор. Отпада ограничението за отпускане на месечни помощи на учащите във висшите училища, както и на ученици от частните училища. Предвижда се да не се изисква регистрация в дирекция „Бюро по труда“ за отпускане на месечни помощи на студенти във висши училища, по специалности, за които е предвидена само редовна форма на обучение, гласят част от промените чрез новия механизъм. 

Приемането на предложените от МТСП нормативните промени ще премахне негативите на системата за социално подпомагане, свързани с гарантирания минимален доход. Това ще гарантира и изпълнението на препоръката на Европейската комисия по отношение на обхвата, адекватността и регулярната актуализация на месечните социални помощи, коментират също от министерството. 

Срокът за обществено обсъжда на проекта е един месец, считано от днес. 

От 1 януари т.г. линията на бедност бе увеличена от от 413 лв. на 504 лв. Увеличението е с 22 процента или с 91 лева. Решението беше взето от правителството в края на септември м.г., като беше отбелязано, че това е най-големият ръст на линията на бедност за последните десет години.