Н еобходимостта от промяна на седалището и адресът на управление на „Мини Марица-изток“ ЕАД е продиктувана от нуждата за вземане и извършване на своевременни правни актове и фактически действия от административен характер.  Това се казва в позиция на Българския енергиен холдинг относно появилите се съобщение, че се променят седалището, адресът за кореспонденция и устава на „Мини Марица изток“ ЕАД – Раднево.

Необходимостта от промяна на седалището и адресът на управление на „Мини Марица-изток“ ЕАД е продиктувана от нуждата за вземане и извършване на своевременни правни актове и фактически действия от административен характер.  Това се казва в позиция на Българския енергиен холдинг относно появилите се съобщение, че се променят седалището, адресът за кореспонденция и устава на „Мини Марица изток“ ЕАД – Раднево.

Това решение по никакъв начин не засяга оперативната самостоятелност и дейност на дружеството, включително на неговите работници и служители. Следва да се има предвид, че седалището и адреса на управление на принципала на дружеството е именно в гр. София.  Това обстоятелство би могло да доведе до по-лесна комуникация между дружествата и по-висока ефективност в процеса на съгласуване на действията на управленските екипи, се казва още в позицията.

За промените алармираха двата най-големи синдиката КТ Подкрепа и КНСБ в мините, където работят близо 7000 души. Синдикалистите изпратиха протестна декларация до президента, премиера и министъра на енергетиката, в която окачествяват решението като грешно и взето „на тъмно“.

В прессъобщенито на холдинга се казва още: „Независимо от взетото решение от Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, към настоящия момент не са извършени необходимите задължителни действия от страна на изпълнителния директор г-н Тодор Тодоров. Именно това бездействие от негова страна води до основателен и логичен извод, че последният не желае да се съобразява с българското законодателство и да изпълнява решенията на правоимащия орган.“. Юристи напомнят, че срокът за предприемане на тези действия за вписване на промените в Търговския регистър е седемдневен, а решението е от 19 януари.В събота по партидата на „Мини Марица изток“ ЕАД липсваха индикации за подадени промени, последната е за спиране вписването на инж. Илза Чинкова като член на директорския борд и изпълнителен директор до провеждане на конкурс, тя е от окръжния съд в Стара Загора.