0

И зцяло нов списък на професиите ще ориентира ясно родителите и учениците, на които предстои прием в професионални училища.

Списъкът е публикуван за обществено обсъждане, но преди дни беше дебатиран и одобрен от Консултативния съвет към Министерството на образованието и науката, в който влизат представители на работодателските организации, на синдикатите, както и на университетите и професионалните гимназии. Проектът е разработен в изпълнение на мерки, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост.

Професии

Идеята на новия списък е да се премахнат раздробените на много малки отделни браншове специалности и да се въведат по-малко на брой професии с широк профил. Професиите няма да са свързани с определени специалности, а обучението ще отговаря на четири степени на професионална квалификация. Те ще съответстват на степените и нивата в Европейската квалификационна рамка, както и на националната ни рамка. Сега образователните степени съществуват като отделни етапи без връзка помежду им, просто дадена специалност осигурява втора или трета степен на квалификация.

Действащият в момента списък съдържа 588 специалности, групирани в 245 професии и 47 професионални направления. Половината от професиите в него имат само една специалност. Има и такива, които включват множество професии, но и специалности от различни професии, които пък имат еднакви наименования.

Специалности

В момента в специалността „Кетъринг“ има професия ресторантьор, сервитьор и барман. Има обаче и специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“, което е със сходна професионална насока за професия ресторантьор. В специалността „Организация на обслужването в хотелиерството“ професиите са администратор в хотелиерството, служител на рецепция и дори камериер. Съществува отделно и професия хотелиер. Специалността „Организация на туризма и свободното време“ подготвя кадри за организатор на туристическа агентска дейност, отделно има специалност за балнеоложки туризъм, където се подготвят специалисти за изпълняване на балнеопроцедури. Всички тези специалности се изучават пет години, включително и професиите фризьор и козметик, които в миналото се практикуваха със завършен успешно курс и издаден сертификат.

Нови

Професионалните гимназии с ясен профил като тези по туризъм, по телекомуникации, по селско стопанство, търговия и др. се стремят да въвеждат нови специалности и професии, тъй като се откриват нови ниши с глад за кадри. Примерно в специалност „Телекомуникационни системи“ учениците усвояват професии като техник на потребителски устройства, на преносими системи, на цифрови мрежи, на мобилни комуникации. Завършилите получават трета професионално-квалификационна степен с професия “Техник по комуникационни системи“. С навлизането на електронната търговия се търсят и спедитори на транспортна и складова логистика, като специалността в гимназиите е „Електронна търговия“.

Програми

Промените в професионалното образование включват теми по опазване на околната среда, както и IT умения, които вече са необходими в почти всички професии. Финансирането е осигурено по програма „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ на МОН. На разположение на училищата по тази програма са 1,6 млн. лева. Тя е на два модула - Модернизиране на учебно-техническата база и Модернизиране на учебното съдържание. Идеята е да се осигурят практически обучения на учениците с активното участие на бизнеса и висшите училища. Тази последователна връзка дава на младежите по-лесна трудова реализация, така че обучението да е свързано с потребностите на пазара на труда. С промените в списъка и в нормативната уредба на професионалното образование браншовите и работодателските организации ще имат регламентирано участие в оценяването на качеството на професионалното образование. С промените в закона се регламентира и възможността по заявки от бизнеса хора да се обучават в дейности по „част от професия“.

Дуалното обучение - работа и учене в едно

Дуалното обучение е изключително добра възможност за учене и паралелно работа в дадената професия, като работата започва от третата година на обучението. Така ученикът започна да стажува в дадена фирма и нерядко остава да работи там след завършване на средното образование. Такава традиция вече е изградена в някои от електроразпределителните дружества, в които има постоянен глад за кадри.

В дуалното обучение водеща роля има бизнесът. Консултативният съвет за професионално образование и обучение към МОН, в който участват и представители на бизнеса и синдикатите, прие Стратегическа визия за развитие на дуалното обучение до 2030 г. Разработването й е с подкрепа от швейцарско-българската програма за сътрудничество. В Швейцария дуалното обучение е много добре развито и в най-ранна образователна степен младежите се насочват към дадена професия. Ранното включване на дуалното образование за учениците в професионалните паралелки и училища ще подобри уменията и възможностите им за бърза реализация в професията, която са избрали, е един от изводите на Консултативния съвет.