0

- Г-н Филев, възрастните хора, които са в пенсионна възраст, каквито са повечето от производителите на тютюн, ще могат ли в този програмен период 2023-2027 г. да получават помощи?

- Наредбата така е изработена за този програмен период 2023-2027, че всеки производител на тютюн, без оглед на възрастта, ако е отглеждал тютюн през референтните години 2016, 2017, 2018, може да заяви участие по схема ПНПТ.

- Ще обясните ли подробно на хората какви са изискванията и какво да направят?

- От 2023 година тютюнопроизводители, които възнамеряват да са бенефициенти по финансови схеми, трябва да бъдат активни фермери.

- Какво трябва да изпълниш, за да бъдеш активен фермер?

- Има два варианта: първият е да бъдеш регистриран като земеделски производител по Наредба 3. Вторият е да си регистриран в регистър на тютюнопроизводители съгласно Наредба 2.

- Моля, обяснете, какво означава от документална гледна точка основното изискване да бъдеш „активен фермер“?

- Това означава съответният стопанин да е регистриран в един от двата регистъра, които споменах по-горе за всяка една от годините на кандидатстване през новия програмен период.

- Какви са стъпките по вписването?

- През тази 2023 година от настоящия момент до 31 март всеки един тютюнопроизводител, който възнамерява да кандидатства по схема ПНПТ, трябва да се регистрира в регистъра на тютюнопроизводителите в съответната общинска служба по земеделие, съгласно чл.4, ал.3 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ).

За целта прилага към заявлението три документа:

- Правно основание за площ над 5 декара за настоящата година;

- До 5 декара идентифициране на земеделската земя за настоящата година;

- Договор, сключен с търговски оператор за настоящата година;

- Предавателно-приемателен протокол, кантарна бележка или фактура за количества произведен и реализиран тютюн от предходната година.

- Новият начин на плащане обвързан ли е с производството?

- Не. Както и през изминалия програмен период (2014-2022), така и през новия (2023-2027), схемата ПНПТ е необвързана с производството. Новото е следното. Докато през предния период средствата се изплащаха върху референтна рамка 2007, 2008, 2009 година, през новия период нови референтни години са 2016, 2017, 2018. Новост е, че е сменен старият подход на осредняване на количеството тютюн, както беше през старите референтни години. Сега на всеки кандидатстващ тютюнопроизводител ще му се даде възможност да посочи една измежду 2016, 2017, 2018 години и тя да му бъде референтна година до края на периода. Това ще се случи от 1 март до 15 май 2023 по време на кампанията за кандидатстване. 

Това е той:

Цветан Филев е председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите - 2010 (НАТ-2010) в България.

От 2016 г. до 2018 г. е президент на Европейската асоциация на тютюнопроизводителите (UNITAB) в ЕС, а до 2020 г. е вицепрезидент.

От 2017 г. до 2020 г. е вицепрезидент на Европейската междубраншова организация (ELTI) в сферата на суровия тютюн в ЕС.

От 2021 г. е президент на ELTI.

Член на Консултативния съвет (КС) по тютюна към Министерство на земеделието,

участник в работна група по „Стратегия за тютюнопроизводството в България“.

Пет пъти носител на Грамота за принос към българското земеделие.

Родом е от село Нова Черна, област Силистра, в семейството на потомствени тютюнопроизводители. През 2023 г. ще се дипломира по специалност „Стопанско управление“ във ВУАРР - Пловдив.