0

Т ерминът „забавена експертиза“ се въвежда за първи път в Закона за здравето. Само при подобна ситуация хората с увреждания ще си получават инвалидните пенсии, въпреки че не са преосвидетелствани от ТЕЛК. При всички останали случаи обаче важат правила, които трябва да се спазват както от институциите, така и от правоимащите, уточняват от Националния осигурителен институт в първия за годината бюлетин.

Срок

Последният 48-и парламент реши да не се спират пенсиите на хората с увреждания, ако не са получили навреме ново ТЕЛК решение. Различните видове пенсии и добавката за чужда помощ се отпускат и изплащат за срока на инвалидност, посочват от НОИ. Само навършилите пенсионна възраст по общия ред получават парите си пожизнено. За първи път районните здравни инспекции имат задължение в срок от 4 месеца преди изтичане на ТЕЛК да уведомят, че предстои преосвидетелстване. След това обаче хората с увреждания са длъжни до 3 месеца преди изтичане на ТЕЛК да подадат заявление-декларация. Следват още 3 месеца, в които здравната комисия трябва да извърши преосвидетелстването. Ако не е в състояние, точно тук се въвежда и „забавена експертиза“. За тези случаи РЗИ трябва да подаде информация до НОИ и до други институции.

Предстоящо

Обменът на данни реално ще стартира след 28 май, уточняват от НОИ. Заварените случаи се уреждат с две разпоредби. За хората със забавена експертиза няма значение срокът на подаване на заявлението за преосвидетелстване, тоест за тях не важат 3-те месеца преди изтичане на експертното решение, заявление може да се подаде и в деня преди изтичане на ТЕЛК. Втората разпоредба регламентира изготвянето на списъци на хора с прекратени пенсии заради изтекли права, които РЗИ изпраща на НОИ, за да не им се спират парите. През февруари в списъците са включени 3000 души, а след това още 941. Списъците обаче трябва да се изчистват от починали, от хора с възстановени права и други подобни. Информация до НОИ ще се подава и за тези, които не са се явили на ТЕЛК, въпреки че е изтекъл.