Б рутният външен дълг на България възлиза на 41,1 млрд. евро (62.7% от БВП) към края на август 2021 г. Спрямо същия период миналата година показателят расте с 3.4 млрд. евро (9.2% ръст), показват публикуваните днес данни на Българска народна банка (БНБ). За сравнение дългът към 31 август 2020 г. е в размер на 37,7 млрд. евро или 61.5 на сто от БВП.

Брутният външен дълг на България възлиза на 41,1 млрд. евро (62.7% от БВП) към края на август 2021 г. Спрямо същия период миналата година показателят расте с 3.4 млрд. евро (9.2% ръст), показват публикуваните днес данни на Българска народна банка (БНБ). За сравнение дългът към 31 август 2020 г. е в размер на 37,7 млрд. евро или 61.5 на сто от БВП.

Така се запазва тенденцията от лятото за нарастване на дълга, като темпът на растеж също се ускорява. Докато през юни брутният външен дълг расте с 4.3 на сто за година, то през юли увеличението е вече 7.8%.

Иначе в края на август 2021 г. краткосрочните задължения са 6.4 млрд. евро (15.6% от брутния дълг, 9.8% от БВП) и се увеличават с 259.4 млн. евро (4.2%) за година, когато те се равняват на 6. млрд. евро (16.3% от дълга, 10% от БВП). Дългосрочните задължения възлизат на 34.7 млрд. евро (84.4% от брутния дълг, 52.9% от БВП), като се увеличават с 3.2 млрд. евро (10.2%) спрямо същия период предходната година. За сравнение към 31 август 2020 г. показателят е на стойност 31.5 млрд. евро или това е 83.7% от дълга и 51.5 на сто от БВП.

За отчетния период близо 26 млрд. евро (63.1%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година и 82.8% са деноминирани в евро, при 82.6% година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление е 8.4 млрд. евро (12.8% от БВП). Спрямо година по-рано, когато той е 6.1 млрд. евро, е налице ръст от 2.2 млрд. евро (36.2%).

Външните задължения на сектор Други парични финансови институции, в т.ч. банки и фондове на паричния пазар, са 4.4 млрд. евро (6.7% от БВП). Годишното увеличение при тях е в размер на 83.2 млн. евро (1.9%).

Външните задължения на Други сектори са 12.2 млрд. евро (18.7% от БВП). Те нарастват със 165.7 млн. евро (1.4%) спрямо същия месец на миналата година.

Вътрешнофирменото кредитиране към 31 август тази година е в размер на 14.2 млрд. евро (21.7% от БВП). Показателят намалява с 67.2 млн. евро (0.5%) спрямо края на август 2020 г., когато той се равнява на 14.3 млрд. евро (23.3% от БВП). То е с найзначителен дял в структурата на външния дълг – 34.6% към края на август 2021 г., при 37.9% година по-рано.