0

П робен стаж във фирма или предприятие ще насочи и улесни учениците от първия гимназиален етап за бъдещата им реализация.  Това е една от целите на проекта, който стартира Изпълнителната агенция „Програма за образование“.

Наскоро беше подписан договорът с Министерството на образованието, според който 36 000 ученици ще имат практики и извънкласни занимания в реална работна среда. Идеята е някои от тях да се насочат и към дуалната форма на обучение.

Популярно

Дуалното образование, което е много популярно в страните от ЕС, едва от десетина години си пробива път у нас. В тази форма на обучение младежите от 11 и 12 клас са два дни в училище, а останалите три работят в приемащата ги компания. Практиката показва, че повече от половината остават на работа там, където са се трудили до завършване на гимназия. Големи фирми – търговски вериги, електроразпределителни дружества, преработвателни предприятия и други приемат ученици, които да работят при тях. След завършването си те притежават трета степен на професионална квалификация, а в някои специалности и четвърта, и могат реално да продължат да работят и да правят кариера в съответната компания. В едно от електроразпределителните дружества, освен чисто професионалните задачи предлагат на учениците да участват в спасяването на щъркели и техните гнезда, което със сигурност е придобиване на квалификация, от една страна, а от друга – приключение. На повечето места учениците в дуална форма на обучение получават обикновено 90% от минималната работна заплата. Част от фирмите предлагат и стипендии, които са отделно от възнаграждението.

Шанс

Професионалното образование и в частност дуалното обучение дава шанс на гимназистите едновременно да изучават теорията на избраната от тях професия и да практикуват наученото в сферата на бизнеса. Професията „Приложен програмист“ например предлага квалификация на младежите, с която да са готови да изработят електронна форма за най-различни бизнес начинания – от онлайн търговия до работа с данни. Професия „Електротехник“ със специалности „Електроника“, „Електрообзавеждане на производството“ и „Електрически инсталации“, „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ със специалност „Възобновяеми енергийни източници“ са също в сферата на дуалното обучение. Специалности с дуална форма  са „Автомобилна мехатроника“, „Промишлена електроника“ и „Мебелно производство“. В търговските вериги пък се придобива специалност „Икономист“ и „Спедитор-логистик“.

За следващата учебна година предложеният план-прием е за 122 паралелки с дуална форма на обучение. През тази година те са били 127.

Пазар

Идеята на проекта, посветен на професионалното образование като цяло, а и на дуалното, е така да се насочат и насърчат учениците към съответната професия, че да имат добри шансове на пазара на труда. Другата цел е работодателите да попълват своите компании с кадри, които в момента или липсват, или са недостатъчни. Стремежът е също да се въвеждат нови професии, от които бизнесът има нужда предвид бързото развитие на технологиите в последните години. По проекта ще се финансират допълнителните практики в реална работна среда. Ще се осъвременят държавните образователни стандарти, учебните планове и програми, както и национални изпитни програми. Планира се и провеждането на микроквалификации, които ще дадат възможност на младежите да се по-адаптивни и да могат бързо и лесно да се преквалифицират, когато това е необходимо.

Въвеждат малко на брой професии с по-широк профил

Реформата в професионалното образование предвижда списъкът с професии да се актуализира така, че те да са по-малко на брой, но с по-широк профил. Така и нашият класификатор ще се уеднакви с този в другите европейски страни. Това е целта и на промените в Закона за професионално образование и обучение, чиято задача е да улеснят съотношението между търсене и предлагане на пазара на труда. Приоритет е и разширяването на дуалната форма на обучение, защото тя е най-пряката връзка между образование и бизнес.

Новият списък на професиите за професионално образование и обучение премахва сходните специалности, а така се усъвършенства и регулацията. В действащия сега има 588 специалности, групирани в 245 професии и 47 професионални направления. В предложението не се изреждат специалностите за всяка професия, а се посочват четири степени на професионална квалификация за съответната професия. Предвидена е възможност за провеждане на онлайн  обучение по теория на професията.